Dotazník

Červené údaje musí být vyplněné.

Jméno a příjmení žáka:
Datum narození:
Státní občanství:
Adresa školy:
Adresa bydliště:
Třída:
Rok školní docházky:
Opakovaný ročník:

OSOBNÍ CHARAKTERISTIKA ŽÁKA

Myšlení:
Pozornost:
Písemný projev:
Verbální projev:
Osobní tempo:
Chování žáka:
Specifické poruchy učení a jiné výukové obtíže
(ADHD apod.):
Oblíbené činnosti, v čem žák vyniká:
Osvědčené motivační a výchovné prostředky:
Absence v loňském (letošním) školním roce:PŘEDMĚT KLASIFIKACE CO MÁ ŽÁK PROBRAT V NAŠÍ ŠKOLE (STRANY OD - DO)
Český jazyk
Upozornění pro učitele češtiny: zatímco v kmenových školách mají žáci I. stupně během čtyř týdnů zhruba 28 hodin češtiny, v ZŠ při DL je to pouze 16.
Přizpůsobte prosím množství zadávaného učiva těmto omezeným časovým podmínkám.
Matematika
Angličtina
Prvouka 1. - 3. ročník
Další důležitá sdělení školy,
(kontakt na vyučující apod.):
Datum a místo vyplnění: